Dr. Peremiczky Szilvia: A Magyar Zsidó Múzeum munkája és jövője/Dr. Szilvia Peremiczky: The Work of the Hungarian Jewish Museum and its Future/Dr. Szilvia Peremiczky: Die Arbeit des Jüdischen Museums Ungarns und seine Zukunft

A MAZSIHISZ Magyar Zsidó Múzeum különleges helyet foglal el a magyarországi múzeumok és a zsidó intézmények között is. Egyházi intézményként állandó kiállításunk a vallásba, szokásokba, a magyar zsidóság történetébe nyújt bepillantást, a szó legnemesebb értelmében vett ismeretterjesztést végezve, időszaki kiállításaink pedig a magyar és az általános zsidó kultúrát, történelmet mutatják be, a képzőművészettől a művelődéstörténeten át a történelemig.

Igazgatóként a legfontosabbnak azt tekintem, hogy hídszerepet töltsünk be a zsidó és a nem zsidó társadalom között. Kiemelten fontosnak tartjuk az idegenforgalmat, de ha lehet, még fontosabbnak azt, hogy a magyar közönséget megismertessük a zsidósággal, és a rossz értelemben vett misztikumot eloszlassuk, ugyanakkor felhívjuk a figyelmet mindarra, amivel a magyar zsidóság hozzájárult a társadalom, a kultúra fejlődéséhez. Zsidó múzeumként igyekszünk minél több izraeli művészt bemutatni, és minél több Izraellel kapcsolatos kiállításnak helyet adni, de ugyanilyen kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a határon túli magyar ajkú zsidóság, zsidó művészek megjelenítésének. Ezzel a hídszereppel reményeink szerint képesek vagyunk enyhíteni az Izrael-ellenességet és az antiszemitizmust. Kiállításaink között ezért szerepelt Rejtő Jenő munkásságát körbejáró éppúgy, mint a zsidó szőnyegművészetet bemutató nagy sikerű tárlat. Emellett Theodor Herzl születésének 150. évfordulóján helyet adhattunk a magyar származású Miriam Neiger-Fleischmann Jeruzsálem és Herzl előtt tisztelgő festményeinek.

Az elkövetkező néhány hónap tervei között szerepel látogatóink bevezetése Dan Reisinger izraeli dizájner munkásságába. Neve talán nem sokaknak ismerős, pedig szinte mindenki találkozhatott már a Teva gyógyszergyár és az EL-AL arculatát tervező, szintén magyar származású művész munkáival. Távlati elképzeléseinkben a 2012-es londoni olimpia idejére egy magyar zsidó sportolókról szóló, valamint 2013/14-ben a szefárd zsidóságot bemutató tárlat körvonalazódik.

Időszerűvé vált az állandó kiállítás felújítása, mivel az elmúlt huszonöt évben nemcsak a muzeológia fejlődött látványosan, de más szempontokat kell a koncepcióban is kiemelnünk, mint a korábbi évtizedekben. Sokkal nagyobb figyelmet szeretnénk fordítani a magyar zsidóság történetére. Kevesen tudnak arról, hogy a 17-18. században a tokaji bor világhírének megalapozásában nagy szerepet játszottak az észak-kelet magyarországi zsidó kereskedők és termelők. Kevéssé ismert, hogy a 19. században alig néhány évtized telt el az 1840-es években megjelenő első – néha még döcögő nyelvhasználatával – magyarul író zsidó írónemzedék után, és a század végére már világszínvonalon alkotó nyelvművészeket, Bródy Sándorokat lehetett felmutatni. Ezek a fontos szakaszok jelenleg hiányoznak, sokkal nagyobb hangsúlyt kell kapniuk. Az új koncepcióban a soá bemutatása a magyar zsidó történelem kontextusába kapcsolódna bele.

Talán nem baj, ha zárásként kilépek az objektív tudós-intézményvezető szerepéből, és kicsit személyesebb hangot ütök meg. A felsorolt célokon túl szívügyemnek tartom, hogy a zsidó kultúrát mint az öröm és az élet kultúráját is megjelenítsük. A tényeken, a szokásrendszer bemutatásán túl az új állandó kiállításnak a zsidóság szépségét és életközpontúságát is hangsúlyoznia kell, élettel megtölteni az ünnepek, a mindennapok ábrázolását.

The Hungarian Jewish Museum, an institution maintained by MAZSIHISZ, the Federation of Hungarian Jewish Communities, has a special place among the museums in Hungary, as also among other Jewish institutes. As an ecclesiastical institute, our permanent exhibition affords insight into Jewish religion and customs, and into the history of Hungarian Jews, disseminating information in the finest sense of the word, while our periodic exhibitions present topics in Hungarian and general Jewish history, culture, cultural history and fine arts.

As director, what I regard as most important is for the institute to act as a bridge between the Jewish and non-Jewish communities. We consider it very important to meet the needs of tourism, but even more so to familiarize the Hungarian public with the nature of Jewishness and dispel mystique perceived in a negative sense, and at the same time to draw attention to the contributions of the Hungarian Jewish community to the development of Hungarian society and culture. As a Jewish museum, we aim to introduce as many Israeli artists as possible to the Hungarian public and to provide a venue for as many other Israel-related exhibitions as possible, but just as importantly, we aim at presenting the work of Hungarian-speaking Jews and Jewish artists living outside of Hungary. It is our hope that by means of our role as a bridge between communities we are able to help reduce anti-Israel sentiments and anti-Semitism. This is why we have also included among our recent programs an exhibition presenting the lifework of Jenő Rejtő, alongside with a highly successful exhibition of Jewish carpet art, and also an exhibition of paintings saluting Jerusalem and Theodore Herzl by Miriam Neiger-Fleischmann, an Israeli artist of Hungarian origin, in honour of the hundred and fiftieth anniversary of the birth of Theodore Herzl.

In our program for the next few months, we plan to put on an exhibition of the works of Hungarian-born Dan Reisinger, an Israeli design artist. The name might be unfamiliar, but many in Hungary would have actually seen his work, as he designed the corporate image and logo of Teva Pharmaceuticals and El Al. Our longer term plans include an exhibition about Hungarian Jewish sportsmen and sportswomen that is to open in time for the London Olympics in 2012, and an exhibition introducing Sephardic Jewry in 2013-14.

The renewal of the permanent exhibition is now timely since not only has museology made spectacular progress over the previous twenty-five years, but there is also a need to accentuate points of view other than those that prevailed over the previous decades in the concept of the exhibition. We would like to pay much more attention to presenting the history of the Hungarian Jewish community. Few know of the very significant contributions made by the Jewish merchants and wine-growers of Northeast Hungary in establishing the world-wide renown of the Tokaji wine in the seventeenth and eighteenth centuries, and it is also a little known fact that world-class Jewish artists of the Hungarian language like Sándor Bródy had emerged by the end of the nineteenth century, only a few short decades after the first appearance, in the eighteen forties, of a generation of Jewish writers writing in as yet sometimes halting Hungarian. Currently, the exhibition is lacking in the presentation of these important segments which will need to receive far greater emphasis. Within the new concept for the exhibition, the presentation of the Shoah would link into the context of Hungarian Jewish history.

In closing, may I take the liberty of stepping out of my role as a fact-oriented scholar and institute leader to strike a more personal note. Beyond the goals I just reviewed, I have above all a deep-felt personal commitment to present Jewish culture as also a life-affirming culture of joy. Thus, beyond the presentation of facts and traditions, the new permanent exhibition will need to also emphasize the beauty and life-centeredness of Judaism, to fill with living energy the presentation of Jewish festivals and everyday Jewish life.

Das Jüdische Museum Ungarns ist eine von MAZSIHISZ (Vereinigung ungarischer-jüdischer Gemeinschaften)  geführte Einrichtung, die eine außergewöhnliche Position unter den Museen Ungarns sowie jüdischen Institutionen inne hat. Als kirchliches Institut befasst sich die Dauerausstellung mit Einblicken und der sensiblen Vermittlung jüdischer Religion, deren Bräuche sowie der Geschichte ungarischer Juden. Temporäre Ausstellungen präsentieren Themen zu ungarischer und jüdischer Geschichte, Kulturgeschichte und bildender Kunst.

Als Direktor betrachte ich es als Wichtig, dass das Institut als Brücke zwischen Jüdischen und Nicht-Jüdischen Gemeinschaften fungiert. Wir empfinden es als äußerst Wesentlich, den Ansprüchen des Tourismus gerecht zu werden, noch mehr aber die ungarische Öffentlichkeit mit dem jüdischen Wesen, und dem ihn umgebenden, negativ behafteten, mystischen Zweifel vertraut zu machen, und gleichzeitig die Aufmerksamkeit der Jüdischen Gemeinschaft Ungarns auf ihren Beitrag zur Entwicklung ungarischer Gesellschaft und Kultur zu lenken. Als jüdisches Museum versuchen wir so viele Israelische Künstler wie nur möglich der ungarischen Öffentlichkeit vorzustellen und so oft wie möglich eine Bühne für die vielen anderen Israel-verbundenen Ausstellungen zu bieten, gleichsam bedeutend aber, die Arbeit ungarisch-sprechender Juden und die von im Ausland lebender jüdischer Künstler zu präsentieren. Wir sind der Hoffnung, durch unsere Funktion als Brücke zwischen den Gemeinschaften dabei mithelfen zu können, anti-israelische Meinungen und Antisemitismus reduzieren zu können. Deshalb haben wir unter unseren derzeitigen Programmen auch eine Ausstellung, die das Lebenswerk von Jenő Rejtő zeigt, neben einer äußerst erfolgreichen Ausstellung über jüdische Teppichkunst und einer Ausstellung zu Ehren Jerusalems und Theodore Herzl von Miriam Neiger-Fleischmann, einer in Ungarn geborenen Israelischen Künstlerin, in Andenken an den hundert und fünfzigsten Geburtstages von Theodore Herzl.

In unserem Programm für die nächsten Monate planen wir eine Ausstellung über die Arbeit des in Ungarn Geborenen Dan Reisinger, einem israelischen Design Künstler. Der Name mag unbekannt erscheinen, doch viele in Ungarn sind bereits mit seiner Arbeit in Kontakt getreten, designte er doch das Firmenimage und Logo von Teva Pharmaceuticals und El Al Airlines. Unsere weiteren Pläne beinhalten eine Ausstellung über ungarisch-jüdische Sportler und Sportlerinnen welche zu den Olympischen Spielen in London 2012 eröffnet werden soll, sowie eine Ausstellung über das sephardisches Judentum in 2013-2014.

Die Erneuerung der Dauerausstellung ist zeitgemäß, nicht nur weil die Museumswissenschaft in den letzten fünfundzwanzig Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht hat, sondern auch, weil ein Verlangen danach besteht, andere Blickpunkte als die in den letzten Jahrzehnten vorherrschenden in den Ausstellungskonzepten zu betonen. Wir sind daran interessiert, der Darstellung der ungarisch-jüdischen Gemeinschaft viel mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Wenige wissen über die wesentlichen Beiträge der jüdischen Händler und Weinbauern aus dem Nord-Osten Ungarns bei der Herstellung des weltweit bekannten Tokaji-Weins im 17. und 18. Jahrhundert bescheid, und es ist ebenfalls kaum bekannt, dass Weltklasse Künstler der ungarischen Sprache wie Sándor Bródy, der gegen Ende des 19. Jahrhunderts zum ersten Mal hervortrat, einer Generation jüdischer Schriftsteller entsprang, die in den Vierzigerjahren des 18. Jahrhunderts aufkam. Im Moment mangelt es der Ausstellung in diesen wichtigen Bereichen, die nach einer stärkeren Betonung verlangen. Innerhalb des neuen Austellungskonzepts wird die Darstellung der Shoa im Kontext zur ungarisch-jüdischen Geschichte stehen.

Zum Abschluss möchte ich mir die Freiheit nehmen und ein wenig aus meiner Rolle als Fakten-orientiertem Wissenschaftler und Institutsleiter herauszutreten um dem ganzen eine persönlichere Note zu geben. Neben diesen Zielen, die ich gerade erläutert habe, empfinde ich über all dem auch eine tiefe persönliche Verpflichtung dazu, die jüdische Kultur als eine lebensbejahende Kultur der Freude darzustellen. Demzufolge wird die neue Dauerausstellung, neben der Präsentation von Fakten und Traditionen, die Schönheit und Lebenszentriertheit des Judentums unterstreichen müssen, um die Darstellung von jüdischen Festivals und dem alltäglichen jüdischen Leben mit Lebenskraft zu füllen.

Nyitva/Open/Offen

Nyár/Summer/Sommer (03.01-11.01.)

Hétfő/Monday/Montag: 10:00-18:00

Kedd/Tuesday/Dienstag: 10:00-18:00

Szerda/Wednesday/Mittwoch: 10:00-18:00

Csütörtök/Thursday/Donnerstag: 10.00-18:00

Péntek/Friday/Freitag: 10:00-16:30

Szombat/Saturday/Samstag: zárva/closed/geschlossen

Vasárnap/Sunday/Sonntag: 10:00-18:00

Tél/Winter/Winter (11.01-02.28.)

Hétfő/Monday/Montag: 10:00-16:00

Kedd/Tuesday/Dienstag: 10:00-16:00

Szerda/Wednesday/Mittwoch: 10:00-16:00

Csütörtök/Thursday/Donnerstag: 10:00-16:00

Péntek/Friday/Freitag: 10:00-14:00

Szombat/Saturday/Samstag: zárva/closed/geschlossen

Vasárnap/Sunday/Sonntag: 10:00-16:00

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt kedveli: